Plannen van 20 Groene-Hartgemeenten zoek!

Plannen van 20 Groene-Hartgemeenten zoek!

Het eerste artikel van de (nieuwe) Wet Ruimtelijke Ordening, die op 1 juli 2008 in werking is getreden luidt: De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies vast waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd. Deze plannen moeten worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl, een openbaar toegankelijke website waarop ook de bestemmingsplannen worden gepubliceerd. De werkgroep Planologie van de Stichting heeft een onderzoekje gedaan naar die verschillende plannen en geconstateerd dat 20 gemeenten in het…continue reading →