Alle opties open

Esther van den Bor

Meningen verdeeld
Binnen Stichting Groene Hart is een Kwaliteitsteam dat regelmatig samenkomt. Vrijwilligers met verschillende achtergronden, die zich bezighouden met de kwaliteit van het Groene Hart. Zij houden de Kwaliteitsatlas bij, organiseren debatten of verdiepingstournee ’s. Soms staan zij met raad en daad lokale groepen terzijde, vaker signaleren ze de problemen die ‘Groene Hart breed’ spelen en brengen die onder de aandacht. Soms via de website van de Kwaliteitsatlas in de hoop dat er discussie ontstaat, maar ook regelmatig direct bij bestuurders.
Intern zijn er ook discussies gaande. Bijvoorbeeld over  grootschalige groene energie. Moeten er wel windturbines geplaatst worden, of grote velden met zonnepanelen. Dat verstoort de openheid en het mooie karakter van het Groene Hart. De erkenning dat het gebruik van fossiele energie snel moet worden afgebouwd is er, de keuzes van de manieren waarop verschillen. Het heeft gedeeltelijk te maken met welke waarden je daarnaast zo belangrijk vindt dat die behouden moeten blijven.

Resultaat van de discussie
Het delen van kennis, van publicaties en eigen ervaring geeft nieuwe inzichten. Maar het resultaat van dergelijke discussies is vooral dat een ieder afstapt van de eigen (voor)oordelen. Erkennen dat er andere gezichtspunten zijn, die net zo goed hun basis hebben in de ‘liefde’ voor het gebied, of de medemens of de maatschappij waar we onderdeel van uitmaken. Vaak is de onvrede over een bepaalde oplossing veroorzaakt door de ondoorzichtigheid van het proces dat daaraan vooraf ging. Door het gevoel niet gehoord en niet begrepen te worden. Door het gevoel dat de besluitvorming onvoldoende rekening heeft gehouden met alternatieven.

In verband met de discussie over de noodzaak tot grootschalige opwekking van energie is in het buitenstedelijk gebied dan ook een gemeenschappelijke aanbeveling naar voren gekomen, door de voorzitter van Stichting Groene Hart verwoord:

– inzetten op bewustwording, zodat meer energiebesparing mogelijk is;
– optimale benutting van de mogelijkheden in bebouwd gebied en bestaande bebouwing is nodig;
– nadrukkelijke aandacht voor andere bronnen dan wind en zon;
– grote inzet op onderzoek en innovatie.

Voor het Groene Hart in het bijzonder:
– een samenhangende benadering voor het gehele gebied is noodzakelijk, rekening houdend met de diversiteit daarbinnen;
– de (provinciale) overheid heeft daarbij een leidende rol en grote verantwoordelijkheid. Een lange termijn visie (voor de komende 30 jaar) en een vertaling voor de komende 5 – 10 jaar maken zijn essentieel;
– geen enkele vorm van energieopwekking wordt op voorhand uitgesloten;
– de karakteristiek van het gebied vraagt om grote zorgvuldigheid bij vormen die een (grote) ruimtelijke impact hebben. De ruimtelijke afweging moet transparant en navolgbaar zijn en de criteria bij afwegingen zijn op voorhand helder.

https://www.odmh.nl/thema/duurzaamheid/energie/regionale/; https://hollandrijnland.nl/economie/energie/;

https://regionale-energiestrategie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *