Bestuurslagen dringen aan op versnelling

Bestuurslagen dringen aan op versnelling

Esther van den Bor Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamer op om de energietransitie te versnellen. In een pamflet dat ze aan de Tweede Kamer aanbieden is in 14 punten neergezet wat zij nodig hebben. Een overzichtelijk lijstje dat in de begrotingsbehandelingen besproken moet worden en afgevinkt! Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een analyse gemaakt van het beleid van het kabinet Rutte III op de klimaat- en energieopgave. Zij stellen dat het geformuleerde doel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijsakkoord. De geanalyseerde…continue reading →
Mogelijk effect van het Akkoord van Parijs op ons landschap

Mogelijk effect van het Akkoord van Parijs op ons landschap

Op 12 september vond het 2e atelier plaats over de omschakeling naar duurzame energie  en het effect op ons landschap. Het Akkoord van Parijs zet ons voor een gigantische opgave. Een idee van die omvang en de consequenties daarvan krijgt u bij het bekijken van het college van Dirk Sijmons naar aanleiding van zijn boek 'Landschap en energie'. Ontwerpers, energieaanbieders en industrie waren het eens. Coördinatie op de puzzell 'wat doen we waar',  is een harde voorwaarde om ergens te komen. Keuzes voor energiebronnen zijn afhankelijk van  de wensen en voorwaarden van gebruiker en de…continue reading →
Kwaliteitstournee over energietransitie

Kwaliteitstournee over energietransitie

De Stichting Groene Hart organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep Groene Hart, op 16 juni a.s. een kwaliteitstoernee rond het thema Energietransitie in het Groene hart. Statenleden van Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en bestuurders van de 5 Waterschappen in het Groene Hart uitgenodigd voor een bezoek aan Indaver in Alphen aan de Rijn en de energiecentrale van Eneco in Utrecht. Het Groene Hart kent diverse lokale initiatieven met windturbines, zonnepanelen, biogas, warmte uit de bodem, de lucht en oppervlaktewater. Bezien vanuit de totale productie- en gebruiksketen is de winst in ecologische footprint niet…continue reading →
Midden-Holland en Energietransitie

Midden-Holland en Energietransitie

Esther van den Bor De opgave De regio Midden-Holland is een van de vijf pilot regio’s waar de regionale energiestrategie versneld wordt uitgewerkt en concreet gemaakt. In 2050 wil de regio energieneutraal zijn. In juni 2016 ondertekende ook Stichting Groene Hart deze samenwerkingsovereenkomst. Zelfs na een fors besparingsresultaat waarbij alle auto’s elektrisch rijden in 2050 en alle woningen tenminste energie label B hebben, blijft een hoeveelheid van bijna 19 PetaJoules (19.000.000.000.000 kilojoule) over die duurzaam opgewekt moet worden. En daarvoor zijn moeilijke keuzes noodzakelijk, want de ruimtelijke gevolgen zijn fors en de kosten…continue reading →
Energietransitie in het Groene Hart

Energietransitie in het Groene Hart

Stel, we kiezen als toekomstperspectief dat het Groene Hart energieneutraal wordt.  Gaat dat altijd ten koste van de openheid van het landschap? Deze vraag werd gesteld tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Stuurgroep Groene Hart over energietransitie en klimaat. Een eenvoudige vraag … maar lastig te beantwoorden! De tussenconclusie van een deel van de aanwezigen was, dat een zelfvoorzienend Groen Hart alléén mogelijk is als je het volbouwt met (al dan niet tijdelijke) windmolens. Daar kan de Stichting Groene Hart het niet mee eens zijn; wij vinden openheid één van de belangrijkste kernwaarden…continue reading →