Utrecht Weigert bijdrage Nationale Herdenking Waterlinie

Utrecht Weigert bijdrage Nationale Herdenking Waterlinie

De provincie Utrecht geeft geen bijdrage aan de voorbereiding van de Nationale herdenking van de Oude Hollandse Waterlinie. Een verzoek hiertoe aan de Gedeputeerden Mariette Pennarts en Bart Krol van respectievelijk cultuur en groen is afgewezen. De Unie van Vestingsteden en de provincie Zuid-Holland nemen wel deel aan de voorbereidingen. Zuid-Holland heeft zelfs een bedrag van € 28.500 beschikbaar gesteld. Projectdirecteur Bernt Feis zou het jammer vinden als de provincies niet samen gaan optrekken bij de herdenking: De viering van 200 jaar waterlinies 1815-2015 en de opening van het Waterliniemuseum Fort Vechten zouden een…continue reading →
Van buiten word je beter

Van buiten word je beter

Namens het bestuur van de Stichting Groene Hart wens ik alle lezers van onze Groene Hart Flits een voorspoedig 2015. Ik hoop dat het een jaar met voldoening, plezier en gezondheid zal zijn. Het Groene Hart heeft zeker ook met gezondheid te maken. Er is steeds meer (empirisch én theoretisch) bewijs dat een groene omgeving van hoge kwaliteit de gezondheid bevordert. Dat komt onder meer tot uiting in minder gezondheidsklachten en beter bestand zijn tegen stress. “Van buiten word je beter” geldt voor ons als volwassenen, maar buiten zijn in het groen is…continue reading →
Burgerinitiatief voor Plassengebied ?

Burgerinitiatief voor Plassengebied ?

Netwerk Natuurverenigingen Reeuwijkse Plassen over ontwerp bestemmingsplan: De samenwerkende natuurorganisaties KNNV Gouda , IVN IJssel, Wetlandwacht voor Vogelbescherming en Stichting Groene Hart reageren kritisch op het ontwerp bestemmingsplan Plassengebied. Graag willen zij samen met anderen hun commentaar omzetten in positieve daden. "Het zou zoveel beter kunnen, als je de handen ineen slaat", aldus woordvoerder Ron Gast. "Wij willen de mogelijkheden onderzoeken om samen te werken in het beheer van het Plassengebied: je kunt denken aan een burgerinitiatief waarbij maatschappelijke organisaties, bezoekers en bewoners samen met overheden het beheer aanpakken”. “Natuur en landschap worden…continue reading →
Plannen van 20 Groene-Hartgemeenten zoek!

Plannen van 20 Groene-Hartgemeenten zoek!

Het eerste artikel van de (nieuwe) Wet Ruimtelijke Ordening, die op 1 juli 2008 in werking is getreden luidt: De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies vast waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd. Deze plannen moeten worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl, een openbaar toegankelijke website waarop ook de bestemmingsplannen worden gepubliceerd. De werkgroep Planologie van de Stichting heeft een onderzoekje gedaan naar die verschillende plannen en geconstateerd dat 20 gemeenten in het…continue reading →