Kwaliteit van onze leefomgeving

Kwaliteit van onze leefomgeving

Esther van den Bor - Wat wordt er onderzocht De vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning is op 19 juni gepubliceerd door het RIVM. Het Trendscenario en de Themaverkenningen brengen in beeld hoe onze volksgezondheid en zorg zich de komende 25 jaar ontwikkelen als we op de huidige voet door zouden gaan en niets extra’s zouden doen. Zo worden de maatschappelijke opgaven voor de toekomst in kaart gebracht en ze trachten een antwoord te geven op de vraag: wat komt er op ons af? Geconcludeerd wordt dat er gezondheidswinst is te behalen wanneer mensen gezonder…continue reading →
Groene Hart Winkel stopt per 1 juli op locatie Meulmansweg

Groene Hart Winkel stopt per 1 juli op locatie Meulmansweg

De Groene Hart Winkel sluit per 1 juli de deuren in de bibliotheek in Woerden. De belangstelling voor streekproducten is onveranderd groot, maar de huurkosten van het mooie pand zijn uit de huidige verkoop niet op te brengen. Dat heeft te maken met de verminderde behoefte aan kantoorruimte van de Stichting Groene Hart en met het vertrek van TIP Woerden naar het Kaaspakhuis waardoor de VVV-functie op deze locatie verviel. Daarbij sluiten de winkelactiviteiten van de Stichting Groene Hart niet meer aan bij de wijze waarop de Stichting Groene Hart haar activiteiten vorm…continue reading →
Circulaire economie

Circulaire economie

Esther van den Bor - Van afval naar grondstof kan (bijna) Gisteren was ik te gast bij het recycling bedrijf Retour Matras. Een tweede vestiging werd geopend in Alphen aan den Rijn. Uitbreiding was hard nodig omdat de fabriek in Lelystad de vraag niet meer aan kon. Nu worden ongeveer de helft van alle afgedankte matrassen in Nederland uit elkaar gehaald en de grondstoffen worden voor ca 90% hergebruikt. Samenwerking met andere bedrijven levert nieuwe producten op van isolatiemateriaal, materiaal voor sportvelden en kleding. Er wordt zelfs gewerkt aan de productie van een…continue reading →
Vandaag beginnen met duurzamer leven

Vandaag beginnen met duurzamer leven

Esther van den Bor - Grote complexe thema’s Duurzaamheid wordt wel een container begrip genoemd. Je kan er van alles in stoppen. De definitie voor duurzame ontwikkeling die veel wordt aangehaald komt uit het rapport van de VN-commissie Brundtland (1987): “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” Het rapport concludeerde vooral dat de belangrijkste mondiale milieuproblemen het gevolg waren van de armoede in het ene deel van de wereld, en de…continue reading →
Inspiratie uit Friesland

Inspiratie uit Friesland

Places of Hope Weerbaarder, guller en attractiever Voor het Lage Midden van Fryslân heeft men de afgelopen tijd een ‘veenatelier’ georganiseerd. Zijn rendabele vormen van landgebruik ook op de langere termijn mogelijk, was de kernvraag. Het Lage Midden heeft overeenkomstige vraagstukken als de veengebieden in het Groene Hart; het gaat daar ook om bodemdaling, waterhuishouding en CO2-uitstoot. Het veenatelier maakte deel uit van de tentoonstelling/manifestatie ‘Places of Hope’, een nieuw perspectief op het Nederland van morgen, waarvan Maarten Hajer de curator is. Ik kreeg de brochure ‘Weerbaarder, guller en attractiever’ met de resultaten…continue reading →
Renoveren

Renoveren

Esther van den Bor Bouwbedrijven en klussers Het is hoogtij voor aannemers en iedereen die met de bouw en interieurs van woningen te maken heeft. Er wordt verbouwd, gerenoveerd, verbeterd. Maken we van de gelegenheid gebruik om onze woningen direct klaar te maken voor de toekomst? In een artikel van februari 2017 stond al de opgave omschreven van 1000 woningen die per dag gerenoveerd zouden moeten worden tot Nul-op-de-Meter woningen. Woningen die in het gebruik energie neutraal zijn. Onlangs, meer dan 15 maanden later ! (ofwel ruim 450 dagen) heeft Bernard Wientjes, de…continue reading →
Kamerbrief regiodeals verschenen

Kamerbrief regiodeals verschenen

Minister Schouten van LNV heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de invulling van de regiodeals waarvoor het kabinet enkele honderden miljoenen beschikbaar heeft. De Minister stelt de eerste tranche open met een budget van € 200 miljoen. Per regiodeal draagt het rijk tussen 5 en 50 miljoen bij aan de afzonderlijke deals. Tot 1 september kunnen voorstellen worden ingediend. In het Groene Hart is door een aantal overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) enkele maanden geleden het initiatief genomen om te komen tot een regiodeal 'Bodemdaling in Groene Hart'. Er wordt…continue reading →
Nationale Omgevingsvisie – NOVI

Nationale Omgevingsvisie – NOVI

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. De Omgevingswet komt er aan! Daarmee ook de 'NOVI'. Dat is een nationale visie, een visie die gedragen en herkend moet wordt door alle overheden én ook door maatschappelijke partijen. Naast inhoudelijke keuzes bereidt de NOVI ook manieren van werken en organiseren voor die hierbij passen. Een aanpak wordt gekozen waarin overheden samen werken met maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld De Stichting Groene Hart, bedrijven en inwoners (gebiedsgericht en opgavengericht). De rijksoverheid kiest hierbij een die niet alleen kaders stelt, maar optreedt als partner in de regio en…continue reading →
Verpakkingen vernieuwd

Verpakkingen vernieuwd

Esther van den Bor Als er dan toch iets omheen moet Verpakken is vaak een noodzaak. Niet verpakken geeft beschadiging en sneller bederf. Maar de hoeveelheden waar we mee te maken hebben zijn enorm. En meestal wordt het materiaal maar één keer gebruikt. In januari werden de vijf winnaars bekend gemaakt van een wedstrijd met de opdracht om nieuwe materialen te ontwerpen die reguliere plastics moeten vervangen die moeilijk of slechts met hoge kosten recyclebaar zijn. Zie  Circular Materials Challenge. Zo ontstaan geweldige nieuwe oplossingen die opnieuw aantonen dat we met al onze…continue reading →
Voedselambities provincie Zuid-Holland

Voedselambities provincie Zuid-Holland

Esther van den Bor Voedselfamilies Een jaar geleden schreef ik al over de Voedselfamilies. Een initiatief van de provincie Zuid-Holland om een transitie te regisseren rond gezond en lokaal voedsel. Uiteenlopende partijen uit de gehele voedselketen kwamen opnieuw bij elkaar om te analyseren wat er gedaan moet worden om in het jaar 2036 de gehele bevolking van de provincie voor 80% lokaal voedsel te laten eten. Uit berekeningen blijkt dat aandeel haalbaar te zijn. Wel onder een aantal voorwaarden. Hoe ziet de toekomst eruit De aanwezigen waren vrijwel unaniem in hun analyse dat…continue reading →