Koolstof en de bodem

Esther van den Bor – Van nature vastgelegd

Door plantengroei wordt koolstof vastgelegd. Volgens de atlas natuurlijk kapitaal bevatten de vochtige bossen de grootste koolstofvoorraad per hectare. De grootste bodemkoolstofvoorraad ligt onder natuurlijke schraalgraslanden en rietmoeras. Voor de meeste natuurtypen (behalve in bossen) is de koolstofvoorraad ondergronds (met name de eerste meter) vele malen hoger dan de voorraad bovengronds. Het CBS en Wageningen University & Research (WUR) hebben in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu de Nederlandse koolstofhuishouding in kaart gebracht in de Natuurlijk Kapitaalrekeningen. Ongeveer 60 procent van de koolstofvastlegging in Nederlandse ecosystemen vindt plaats in bossen. Landbouwbodems, met name grasland, zijn goed voor ongeveer 20 procent van de totale koolstofvastlegging. De vastlegging van CO2 per hectare landbouwgrond is wel veel lager dan in bossen. Totaal leggen bossen en natuurlijke vegetatie jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vast in biomassa. Zo wordt 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot gecompenseerd.

Kan er meer CO2 worden vastgelegd?
Dat zou wel nodig zijn, want door voortdurende ontwatering van veengebieden, voornamelijk voor de landbouw, stoten deze gebieden jaarlijks bijna 7 megaton CO2 uit, vrijwel het dubbele van wat natuurlijke vegetatie vastlegt.
De term koolstofboeren levert via de internetzoekmachine veel resultaten op. Jaarlijks zou 1 megaton CO2 afgevangen kunnen worden. Dit lijkt niet veel, maar het is wel even veel als 40% van de huidige koolstofvastlegging in bossen. Koolstofvastlegging in de bodem kan dus zeker helpen om emissies uit de landbouw te verminderen. Een beter imago voor de agrarische sector en een positieve factor in de klimaatverandering.
In een rapport van Alterra (26 maart 2013) blijkt dat een mix van maatregelen het meest effectief is om de bodemkoolstofopslag te verbeteren: weinig omploegen, terugbrengen van gewasresten in de bodem, dierlijke mest toedienen, geschikte gewasrotaties en bodemleven stimuleren. Bovendien worden extra verliezen van CO2 voorkomen die optreden door scheuren van grasland en fluctuerend waterbeheer op veengronden.
Voor de boer en de bodem zijn de voordelen veel groter. In De Boerderij van 2 oktober 2017 stond opnieuw een uitgebreid artikel over opslaan van koolstof.
De bodemstructuur verbetert door een hoger organisch stofgehalte waardoor de grond minder gevoelig is voor extreme droogte of te veel aan water. De voedingsstoffen spoelen minder snel weg, het bodemleven floreert waardoor minder last optreedt voor ziekten en plagen. Bedrijfszekerheid voor de langere termijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *