Visie op de Krimpenerwaard

Op 11 april presenteren Jaap Smit als voorzitter van de Waardcommissie, en Riek Bakker als initiatiefneemster, de uitkomsten van een participatieproces over de toekomst van de Krimpenerwaard. In het afgelopen halfjaar is door een fiks aantal betrokkenen uit de Krimpenerwaard, ondersteund door experts, gediscussieerd over de wenselijke toekomst van dit prachtige deel van het Groene Hart.

Die gebeurtenis is om minstens twee redenen interessant. Vanzelfsprekend vanwege de inhoudelijke invulling van belangrijke thema’s als landschap en natuur, landbouw, waterhuishouding en bodemdaling, economie en infrastructuur. Maar misschien nog wel meer om de invloed van het participatieproces op de bestuurlijke besluitvorming in de komende periode.
De beide gemeenten in de Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard zijn nu aan zet om te beslissen of het proces een vervolg krijgt. En dan niet alleen in de vergaderingen van de vertegenwoordigende organen maar ook met een belangrijke directe inbreng van betrokkenen.

‘Democratie is meer dan politiek’ zei Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, al in een zeer interessante lezing voor het Genootschap van Oud-Senatoren in september 2015 (https://www.eerstekamer.nl/toespraak/politieke_en_maatschappelijke/f=x.pdf). Dat is soms nog wat wennen, ook omdat voor een succesvolle invulling van bredere processen speciale voorzieningen vragen. Denk bijvoorbeeld aan de succesvolle formule van Ruimte voor de Rivier.
Zo’n voorziening doet niets af van de verantwoordelijkheid van colleges en raden, maar het brengt de zaken wel op een andere manier op tafel.
Ik hoop dat de bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor de Krimpenerwaard, de kans om op een nieuwe manier met de complexe toekomstvragen om te gaan, met beide handen aangrijpen. En dat de ontwikkeling in de Krimpenerwaard een inspiratie mag zijn voor andere delen van het Groene Hart.

Chris Kalden

This article has 1 comment

  1. Walther Kok Reply

    Tussen Groene Hart en Krimpenerwaard ligt helaas nogal wat ruimte. Zo viel het mij afgelopen donderdag bij de opening van het toeristische seizoen van de Krimpenerwaard in Concordia in Haastrecht op dat niemand, maar dan ook echt niemand de woorden Groene Hart liet vallen of gebruikte in zijn presentatie. Op mijn opmerking aan het slot van de bijeenkomst daarover was de reactie : Dat is niet bewust maar wellicht niet zonder betekenis….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *